0909642384

Tag Archives: nuôi con khôn ngoan

Chúc phước cho con cái

Tương lai con cái có thể là những gì cha mẹ tin và chúc phước. Khi cha mẹ dùng lời nói chúc phước trên con cái, cha mẹ đang xây dựng tương lai cho con cái.