0909642384

Tag Archives: dạy con khôn ngoan

Con trẻ như chiếc bình trống rỗng

Khi con trẻ chào đời, chúng như chiếc bình trống rỗng để chuẩn bị nhận lấy mọi thứ sẽ đổ vào. Những gì bé thấy, nghe, rờ chạm,…đều rất quan trọng đối vởi trẻ. Phần nào đó những điều đó bắt đầu xây dựng nên tính cách và phản ứng của trẻ trong tương lai. […]

Chúc phước cho con cái

Tương lai con cái có thể là những gì cha mẹ tin và chúc phước. Khi cha mẹ dùng lời nói chúc phước trên con cái, cha mẹ đang xây dựng tương lai cho con cái.